Założenia projektu

Założenia projektu

Projekt pn: Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” jest realizowany w układzie partnerskim – Powiat Opolski jako lider oraz Powiat Puławski wraz z gminami – Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica jako partnerzy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VII – Kultura i turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki.

Okres realizacji – styczeń  2010 – grudzień 2011 roku.

Najważniejsze założenia to:

1.wykreowanie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej jako markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny bazującego na infrastrukturze Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej,

2. zintegrowanie powstałego produktu turystycznego z innymi atrakcjami regionu – takimi jak:

a.       sieci szlaków rowerowych Powiatu Opolskiego z dostępem do rezerwatów przyrody (Skarpa Dobrska; Krowia Wyspa, Piskory, Kępa)

b.      szlaki wodne po rzekach Chodelka, Wisła, Bystra;

c.       zabytki – Zespoły Parkowo-Pałacowe w Kluczkowicach wraz z Muzeum Regionalnym, w Karczmiskach wraz z Izbą Pamięci, w Opolu Lubelskim,

d.      zabytkowe kaplice i kościoły w Opolu Lubelskim, Karczmiskach, Kluczkowicach, Poniatowej, Piotrawinie, Chodlu, Józefowie nad Wisłą, Nałęczowie, Kolanówce,

e.       kazimierskie i janowieckie kamieniołomy,

f.        zamek w Kazimierzu oraz Pałac Czartoryskich w Puławach,

g.       cykliczne imprezy, takie jak – Festyn Archeologiczny w Chodliku, Festyn Ufologiczny w Emilcinie, Święto Kowali w Wojciechowie, Poniatowianki, Jarmark Opolski, Turniej Rycerski w Janowcu, Turniej Miast i Gmin Krainy Lessowych Wąwozów, Sobótki w Łaziskach, Sady w Józefowie nad Wisłą, Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym,

3.      szerokie rozreklamowanie poprzez powstałą stronę internetową projektu oraz innymi środkami przekazu – prasa, film, audycje radiowe, broszury, ulotki, konferencje itp. nadwiślańską kolejkę wąskotorową jako jedyną i niepowtarzalną atrakcję na terenie Lubelszczyzny.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1.      Przeprowadzenie analizy atrakcyjności turystycznej gmin powiatów opolskiego i puławskiego w kontekście optymalnego wykorzystania infrastruktury kolejki wąskotorowej,

2.      przeprowadzenie badań marketingowych w celu identyfikacji grupy docelowej dla tworzonego produktu turystycznego,

3.      opracowanie szczegółowej koncepcji modernizacji kolejki oraz wykorzystania jej pod kątem techniczno-budowlanym,

4.      przygotowanie zintegrowanego planu rozwoju i marketingu produktu turystycznego,

5.      przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym uruchomienie strony internetowej projektu i promującego produkt,

6.      przeprowadzenie remontu trzech budynków stacyjnych w celu przystosowania ich na Muzeum Kolejnictwa, Punktu Informacji Turystycznej,

7.      uruchomienie pilotażowej kampanii promującej przygotowany produkt turystyczny (przeprowadzenie akcji mailingowej w Internecie oraz akcji reklamowej w prasie, działania w zakresie PR, wpisanie oferowanych usług wraz z towarzyszącymi imprezami do krajowych audio i video przewodników).