RODO

Poniatowa, dn. 03.03.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

   Julia Janicka ; iodjuliajanicka@gmail.com,  telefon . 503 4519 639

 1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
 2. a) Dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,
 3. b) Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,
 4. c) Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 5. d) Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 8. a) W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 9. b) Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
 10. c) Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,
 11. d) W przypadku monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 12. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 13. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 16. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

11.Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

 1. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.

INFORMACJA DLA CELÓW MONITORINGU.

W Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej w Karczmiskach prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO) jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa.

Całość klauzuli informacyjnej związanej z ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie monitoringu wizyjnego dostępna jest na tablicy ogłoszeń umieszczonej na dworcu kolei wąskotorowej w Karczmiskach.