Regulamin przewozów kolejką wąskotorową

Regulamin przewozów Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług turystycznych świadczonych przez Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową w Karczmiskach, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z przejazdu kolejką na kolejowych liniach turystycznych i w obiektach mieszczących się przy stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Karczmiskach ul. Opolska 2.

§2

Regulamin zawiera także postanowienia o charakterze informacyjnym, uwzględniające unormowania mające związek z przedmiotem regulaminu, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) wraz z przepisami wykonawczymi w sprawach, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz. U. poz. 723).

§3

 1. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach świadczy usługi przewozu osób oraz rzeczy, rowerów i zwierząt zabieranych przez Podróżnego do kolejki.

 2. Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji kolejki wąskotorowej - według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

 3. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa zamieszcza na stacji w Karczmiskach, Facebooku, stronie internetowej https://nadwislanskakolejka.pl/ rozkład jazdy oraz zapewnia kursowanie taboru zgodnie z tym rozkładem.

 4. Pasażer nabywa prawo do przejazdu Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową po zakupie biletu. Podróż jest rozpoczęta i zakończona zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

 5. Cennik znajduję się na stacji w Karczmiskach oraz na stronie internetowej https://nadwislanskakolejka.pl/.

§4

 1. Pasażer korzystający z biletu ma obowiązek przedstawić bilet do kontroli niezwłocznie po ruszeniu pojazdu i zachować bilet przez cały czas trwania podróży. (bilet pamiątkowy, paragon z kasy fiskalnej)

 2. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym, które umieszczono na zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

 3. Pasażer powinien wsiadać do pojazdów i wysiadać z nich wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wysiadanie poza przystankami z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 4. Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu (wagonów osobowych) dopiero po podstawieniu składu przy peronie.

 5. Pasażer ma prawo samodzielnie otwierać drzwi w pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane lub przyciski do ich otwierania.

 6. Pasażer może wsiadać i wysiadać z pojazdów wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem pojazdów, w których w drzwiach przednich, z przyczyn technicznych, nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obydwie strony. Drzwi w tych pojazdach, specjalnie oznakowane, przeznaczone są wyłącznie do wysiadania. Pasażerowie nie mogą korzystać z drzwi stanowiących niezależne wejście do kabiny prowadzącego pojazd.

 7. Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać z pojazdu po sygnale odjazdu.

 8. Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno umieszczać bagażu i zwierząt.

 9. Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży bagaż ręczny i zwierzęta. Bagaż należy przewozić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, nie stwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nie przeszkadzający współpodróżnym i nie narażający ich na niewygody.

 10. Pasażerom zabrania się:

1) palenia tytoniu,

2) spożywania alkoholu

3) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,

4) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,

5) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

6) siadania na barierkach ochronnych,

7) zakłócania spokoju w pojeździe,

8) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,

10) przebywania w kabinie maszynisty podczas jazdy,

11) przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń pasażerską i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd,

12) przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,

13) wsiadania do wagonów na rolkach lub wrotkach.

14) przebywania na stopniach podczas biegu pociągu

15) przechodzenia między wagonami podczas biegu pociągu

§ 5

Podróżny w wagonach może przewozić bagaż podręczny. Bagaż dużo gabarytowy (w tym rowery) należy zgłosić do kierownika pociągu w celu umieszczenia go w wagonie bagażowym.

 1. Podróżny może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie, w ramach bagażu podręcznego – małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych. Psy zajmujące miejsce w pojeździe muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.

 2. Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może przewieźć pod swoją opieką psa asystującego. Osoba ta musi posiadać w pociągu:

1) certyfikat potwierdzający status psa asystującego,

2) aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego,

które należy okazywać i wręczać osobom uprawnionym do kontroli dokumentów na każde ich żądanie. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż, przy czym nie musi mieć założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy.

§ 6

 1. Prowadzący pojazd ma obowiązek nosić lub umieszczać na widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie w trakcie wykonywania czynności służbowych.

 2. Każdorazowe ruszenie pojazdu z przystanku powinno być poprzedzone sygnałem odjazdu.

Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.

§ 7

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów oraz dokumentów na przejazd osób lub przewóz bagażu, są nieumundurowani kontrolerzy Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

 2. Osoby uprawnione do kontroli biletów będą posiadać imienny identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu z informacją o zarządcy infrastruktury kolejowej oraz pieczątką.

 3. Kontrolerzy mogą przeprowadzać kontrolę jednoosobowo oraz mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu.

 4. Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu (paragon z kasy fiskalnej). Każdorazowa kontrola biletów obejmuje także sprawdzenie ich autentyczności.

 5. Kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu, umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.

 6. Na każde żądanie pasażera kontroler musi mu umożliwić spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

§ 8

 1. Osoba uprawniona może złożyć do Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej reklamację:

 1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

 2. gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadała ważny w dniu przejazdu dokument przewozu.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;

 2. uzasadnienie roszczenia;

 3. kwotę roszczenia oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu;

 4. numer rachunku bankowego

 5. podpis osoby uprawnionej wnoszącej reklamację w formie pisemnej.

 1. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie dokumentów zawarcia umowy przewozu (paragon z kasy fiskalnej), a ponadto mogą zostać załączone również kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

 2. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście w punkcie obsługi klienta Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej;

 2. przesyłką pocztową, na adres Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej wskazany na stronie internetowej;

 3. na adres e-mail: nadwislanskakolejka@gmail.com

 4. bezpośrednio do operatora kolei, który zajmuje się rozpatrywaniem reklamacji e-mail: zdpsekretariat@opole.lublin.pl
 1. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia.

§ 8

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,

 2. przebywaniem na stopniach podczas jazdy,

 3. wychylaniem się z pojazdu i opieraniem się o drzwi podczas jazdy.

§ 9

 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe oraz pod wpływem alkoholu, środków odurzających mogą zostać nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

 2. W przypadku zatrzymania pociągu bez uzasadnionej przyczyny – kierownik pociągu/konduktor lub osoba upoważniona do kontroli dokumentów przewozu pobiera opłatę ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117), a w razie odmowy opłacenia należności – wystawia na tę okoliczność wezwanie do zapłaty.

§ 10

Pasażerowie kolejki wąskotorowej zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu.

§ 11

Osoba korzystająca z przejazdów kolejką wąskotorową wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową zgodnie z właściwymi przepisami wyłącznie dla celu realizacji przewozów, w tym szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, przy ul. Młodzieżowej 6, NIP;717-15-53-471, TEL. 818204072, 818204243. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, ani do państw trzecich.