Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZEJAZDU DREZYNĄ ROWEROWĄ LUB POCIĄGIEM NADWIŚLAŃSKIEJ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W KARCZMISKACH

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi: Powiat Opolski 32-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4 , NIP: 717-17-05-099 działający poprzez wystawcę biletów: Zarząd Dróg Powiatowych w Poniatowej (dalej ZDP), ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa, stacja Karczmiska tel. (81) 828 70 18, 600 897 421.

 2. Regulamin określa warunki oraz zasady zakupu biletów na świadczenie usług turystycznych w zakresie przejazdu drezyną rowerową lub pociągiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w tym warunki dokonywania płatności za bilety.

 3. Bilet na przejazd drezyną rowerową lub kolejką można zarezerwować telefonicznie, pod nr telefonu (81) 828 70 18, 600 897 421 lub kupić w kasie biletowej na stacji minimum 15 minut przed kursem. Należności związane z przejazdem w kasie biletowej można uregulować kartą płatniczą albo gotówką (w złotych).

 4. Treść Regulaminu oraz każda jego zmiana jest publikowana na stronie internetowej http://www.nadwislanskakolejka.pl/

 5. Zakupu biletu jest równoznaczny z zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego postanowień, co oznacza również wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 6. Kupujący kupuje bilety w swoim imieniu. Jednak może nabywać bilety zarówno dla siebie jak i innych osób, z zastrzeżeniem, że Kupujący ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z tego tytułu.

 7. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 8. Informacje podane na stronie internetowej w domenie nadwislanskakolejka.pl (http://nadwislanskakolejka.pl ) w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.

§2
Zakup biletów

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a ZDP zostaje zawarta w przypadku uiszczenia przez Kupującego zapłaty za pomocą karty płatniczej, przelewem lub gotówką oraz otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji w postaci paragonu z kasy fiskalnej oraz biletu pamiątkowego.

 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony bilet.

 3. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

 4. Kupujący ma prawo zgłosić potrzebę wystawienia faktury VAT przed dokonaniem zakupu. W tym celu należy przed zakupem biletu wypełnić formularz, dostępny w kasie na stacji w Karczmiskach lub w skontaktować się z Biurem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej pod numerem (81) 828 70 18, 600 897 421 lub pod adresem mailowym: nadwislanskakolejka@gmail.com

 5. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie przez Klienta informacji, czy imienia i nazwiska/nazwy, adresu (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz NIP (jeśli nabywcą jest firma).

 6. W kasie można kupić bilety normalne i ulgowe uprawniające do przejazdu w obie strony, a także zakupić bilety ulgowe rodzinne oraz na przewóz rowerów.

 7. Osoby, które chcą zakupić bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed przejazdem kolejką. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do korzystania z usługi.

 8. Bilety należy zachować do kontroli w czasie całego przejazdu.

 9. W przypadku chęci rezerwacji drezyn rowerowych lub pociągu dla grup zorganizowanych prosi się o kontakt telefoniczny z Biurem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej . Dane kontaktowe: tel. (81) 828 70 18, 600 897 421 w dniach od wtorku do soboty w godzinach 8:00-15:00

 10. ZDP zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§3
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy prawo przewozowe podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu lub którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych), przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

 2. W przypadku, gdy przejazd nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, ZDP zwróci Kupującemu równowartość ceny biletu w terminie do 30 dni od dnia planowanego przejazdu na wskazane konto przez Kupującego, który dokona zwrotu biletu.

 3. ZDP zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

 4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego może zostać zrealizowany najpóźniej w dniu przejazdu, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy .

 5. Przejazdy drezynami rowerowymi lub kolejką odbywają się zgodnie z rozkładem jazdy drezyn rowerowych i pociągu. Bilet zakupiony na określoną trasę uprawnia do przejazdu bez prawa zwrotu.

 6. Bilety niewykorzystane, nie podlegają zwrotowi.

 7. Zmiana biletów na inny termin/przejazd nie jest możliwa.

 8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: nadwislanskakolejka@gmail.com

§4
Ochrona danych Kupującego

Osoba korzystająca z przejazdu drezynami rowerowymi lub kolejką wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową zgodnie z właściwymi przepisami wyłącznie dla celu realizacji przewozów, w tym szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, przy ul. Młodzieżowej 6, NIP;717-15-53-471, TEL. 818204072, 818204243. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, ani do państw trzecich.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w teść biletu, w tym jego kopiowanie i przerabianie.

 2. ZDP nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 3. Odjazdy drezyn rowerowych oraz pociągów zaczynają się punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy. ZDP ma prawo odmówić osobie spóźnionej przejazdu drezyną rowerową lub kolejką.

 4. Wszystkie informacje na temat kursowania drezyn rowerowych i pociągów, cennika oraz godzin pracy Biura – Kasy opublikowane zostały na stronie nadwislanskakolejka@gmail.com i dostępne są na stacji w Karczmiskach.

 5. PZD zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie jazdy drezyn rowerowych i pociągów.

 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie internetowej nadwislanskakolejka@gmail.com